Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - Rozbudowa istniejącej przychodni lekarskiej SPZOZ „Obwód Lecznictwa Kolejowego” w Gorzowie Wlkp.

2008-08-14

Rozbudowa istniejącej przychodni lekarskiej polegającej na budowie dźwigu osobowo - towarowego w Gorzowie Wlkp. ul. Dworcowa

 

Numer ogłoszenia: 189555-2008; data zamieszczenia: 14.08.2008r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. "Obwód Lecznictwa Kolejowego", ul. Dworcowa 13, 66 - 400 Gorzów Wlkp., woj. lubuskie, tel. 095 722 53 23, fax 095 722 53 23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa istniejącej przychodni lekarskiej polegającej na budowie dźwigu osobowo - towarowego w Gorzowie Wlkp. ul. Dworcowa

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowy i przebudowy budynku przychodni lekarskiej przy ul. Dworcowej 4 w Gorzowie Wlkp. Inwestycja polega na dostosowaniu obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę dźwigu osobowego i wynikającej z tego przebudowie budynku.

Planowana inwestycja obejmuje następujące elementy:

· Wzmocnienie fundamentów klatki schodowej od strony podwórka palami "jet-grouting" - inwestor wykona we własnym zakresie;

· dobudowę od strony podwórza dźwigu osobowego z wiatrołapem na poziomie wejścia;

· przebudowę pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach w celu umożliwienia wyjścia z kabiny windy;

· przebudowę dachu budynku w celu połączenia dobudowy z główną bryłą budynku;

· przebudowę istniejących sanitariatów;

· wymianę nawierzchni istniejącego traktu pieszo - jezdnego w przyziemiu, służącego jako dojście do windy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.21.51.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

· Informacja na temat wadium: Wykonawca musi wnieść wadium przetargowe w wysokości 10.000 zł przed upływem terminu do składania ofert.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami z następującymi uprawnieniami:

- osoba przewidziana do kierowania robotami ma posiadać uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (z wyłączeniem uprawnień budowlanych do wykonywania pracy na stanowisku majstra) w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

- osoba przewidziana do realizacji zamówienia ma posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

- osoba przewidziana do realizacji zamówienia ma posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie budowy instalacji i urządzeń sanitarnych w obiektach budowlanych wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-10 i ust. 2 pkt. 1-4 Ustawy.

5. Należy wykazać przynajmniej 1 zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu robót budowlano - montażowych szybu windowego.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach.

· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, że powinno ono być wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego - samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem zaświadczenia).

3. Wykazać przynajmniej 1 zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu robót budowlano - montażowych szybu windowego oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że zadanie to zostało wykonane należycie.

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków zawartych w pkt III.2 Ogłoszenia Wykonawca przedłoży w ofercie następujące dokumenty:

- uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (z wyłączeniem uprawnień budowlanych do wykonywania pracy na stanowisku majstra) w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - dla osoby przewidzianej do kierowania robotami,

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - dla osoby przewidzianej do realizacji zamówienia,

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie budowy instalacji i urządzeń sanitarnych w obiektach budowlanych wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - dla osoby przewidzianej do realizacji zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 100% cena,

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.euroinvest.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 111/307, 66 - 400 Gorzów Wlkp. Cena w wersji papierowej 22 zł.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: Termin składania ofert: 11.09.2008 r., do godz. 900

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Gorzów Wlkp., dnia 14 sierpnia 2008r.

Pliki do pobrania:

:


Zachodnie Centrum Konsultingowe
Euro Invest sp. z o.o


66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 111/307
Park 111, 3 piętro, pok. 307-309

tel. +48 (95) 720 89 99
tel. +48 (95) 720 65 56
fax +48 (95) 720 89 98
e-mail: info@euroinvest.pl

Oddział:
61-579 Poznań
ul. Przemysłowa 50 G

tel./fax +48 (61) 833 12 59
e-mail: poznan@euroinvest.pl